Treatiser

Trea"tis*er

noun
  • [Obsolete] One who writes a treatise.